תאונות דרכים

הכלל הוא שכל מי שנפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצוי מכוח חוק לפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה –  1975 (להלן: "החוק"). מטרת החוק היא שכל נפגע בתאונת דרכים יזכה לפיצוי.

על פי החוק, אין מגבלות על הזכות לפיצויים מפני שהאחריות היא מוחלטת ואדם שנפגע בתאונת דרכים, או יורשו במקרה של מוות, ללא מידת אחריותו לתאונה, זכאי לפיצויים מכוח החוק למעט מקרים המפורטים מטה. משרדנו מציע שירותי עורך דין תאונות דרכים בצפון וחיפה, עורך דין בעל תואר שני במשפטים במסלול התמחות בנזיקין. 

עורך דין תאונות דרכים בחיפה

הגבלת זכאותם של הנפגעים לקבלת פיצויים מתוקף החוק:

 • מי שגרם לתאונת דרכים במתכוון.
 • מי שנהג ברכב ללא רשות וכל מי שהיה מצוי ברכב ביודעו שנוהגים בו כאמור.
 • מי שנהג ברכב ללא רישיון נהיגה (למעט רישיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה ו/או מחמת הגבלה שהוטלה בהוצל"פ).
 • מי שהרכב שימש לו, או סייע בידו לביצוע פשע.
 • מי שנהג ברכב ללא ביטוח. אציין, מי שנהג בהיתר מאת בעליו ללא ביטוח והוא לא ידע על כך וגם לא היה סביר שיידע זאת, זכאי לתבוע פיצויים מהקרן ("קרנית").
 • בעל רכב שהתיר לאחר לנהוג ברכב כאשר אין לו ביטוח או שהביטוח הקיים לא מכסה נהג נוסף.

פעולות שיש לנקוט מייד לאחר תאונת הדרכים:

 • לוודא שכל פרטי הרכב/ים המעורבים בתאונה יהיו בידכם או בידי מי מטעמכם כולל שמות, מספרי הטלפון של העדים לתאונה ובמידת היכולת לצלם ו/או להסריט את      מקום התאונה.
 • להתפנות ו/או לגשת למוסד רפואי מוכר לקבלת טיפול רפואי, מוקדם ככל האפשר, לאחר התאונה ולתאר לרופא במירב הדיוק את פרטי האירוע.  
 • לעבור את כל הבדיקות הרפואיות שיקבעו ע"י הרופא המטפל ו/או רופא משפחה, במידה ויקבעו.
 • לפנות למשטרה לקבלת אישור משטרתי לנפגע תאונת דרכים על מעורבות בתאונה.
 • לפנות לעורך דין המתמחה בתחום הנזיקין במטרה להבין את המצב המשפטי, הספציפי, שנוצר לאחר תאונת הדרכים. משרדנו מציע שירותי עורך דין תאונות דרכים בצפון וחיפה, עורך דין בעל תואר שני במשפטים במסלול התמחות בנזיקין. 

מושגי יסוד חשובים בחוק:

 • תאונת דרכים – מאורע שבונגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיע ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי;ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי.
 • נזק גוף – מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי, לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר בעת אירוע תאונת דרכים.
 • נפגע – אדם שנגרם לו נזק גוף בתאונת דרכים, למעט אם נגרם מפגיעת איבה כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל – 1970.
 • רכב מנועי או רכב – רכב הנע בכוח מיכני על פני הקרקע ועיקר ייעודו לשמש לתחבורה יבשתית, לקבות רכבת, טרקטור, מכונה ניידת הכשירה לנוע בכוח מיכני בכביש ורכב נגרר או נתמך על ידי רכב מנועי, ולמעט כיסא גלגלים, עגלת נכים ומדרגות נעות;
 • הקרן (קרנית) – תפקידה היא לפצות נפגע הזכאי בפיצויים במידה ואין בידו לתבוע פיצויים מאת מבטח מחמת העובדה שנוהג האחראי לפיצויים אינו ידועו/או אין לנוהג ביטוח או המבטח נמצא בפירוק.
תביעות ביטוח לאומי

במקרה של פציעה גובה הפיצוי יקבע על פי קריטריונים הבאים:

 • גובה הנכות הרפואית הנגרמה כתוצאה מהתאונה והשפעתה על כושר השתכרותו של הנפגע. קרי, נכות תפקודית.
 • גיל הנפגע לצורך חישוב הפסדי שכר, תנאי סוציאליים ופנסיה.
 • השתכרותו של הנפגע טרם התאונה במטרה לחשב כמה מפסיד הנפגע משכרו החודשי עקב הנכות.
 • פוטנציאל השתכרות עתידי במטרה לחשב את ההפסד הכלכלי העתידי שצפוי לנפגע עקב נכותו.
 • אפשרות הפגיעה בתפקוד עתידי של הנפגע.
 • הוצאות עודפות של הנפגע בעקבות התאונה.
 • עלויות טיפולים רפואיים והוצאות נסיעה.

במקרה של מוות גובה הפיצויים יקבע על פי הקריטריונים הבאים:

 • גיל ההרוג בתאונת דרכים.
 • השתכרותו של ההרוג טרם התאונה.
 • מידת התלות של מבקש הפיצויים בהרוג.
 • מידת הפגיעה של קרובי משפחת ההרוג.

הסבר ופירוט על רכיבי הנזק שנכללים בפיצויי:

 • נזק שאינו ממוני – עד תקרת 181,000 ₪ ("הסכום המקסימלי") אשר מחושב באופן הבא: סכום מקסימלי * אחוז רפואית שנקבע * 100% פחות 1% לכל שנה מעל גיל 30. אך במידה ונגרם מותו של הניזוק כתוצאה מהתאונה, יעמוד פיצוי לעיזבונו של הניזוק על סך 25% מהסכם המקסימלי. בנוסף ובמידה והנפגע אושפז בבית חולים, מחושב פיצויי באופן הבא: סכום מקסימלי * שני פרומיל (0.002) * סך ימי אשפוז. דוגמא לחישוב כאב וסבל: 181,000 * 10% נכות * 97% (נפגע בן 33) + 181,000 * 0.002 * 7 ימי אשפוז = 20,091 ₪ בגין כאב וסבל.
 • הפסדי השתכרות לעבר ולעתיד –  תחשיבי הפסדי השתכרות לעבר מחושבים על סמך הפסדים שכר בפועל. כלומר, לרוב התחשיב מבוסס על הפער בתשלום בהשוואה בין תלושי שכר שקדמו לתאונה ולתלושי שכר לאחר התאונה וניצול ימי מחלה. תחשיב הפסד ההשתכרות לעתיד מחושב על בסיס הנכות התפקודית של הנפגע. חשוב לציין, בשונה מאדם בגיר, אצל הקטינים, לרוב, נכות תפקודית נקבעת בדומה לנכות הרפואית.
 • הפסדי פנסיה ותנאים סוציאליים – בהתאם לצו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז – 1957, החל משנת 2008 היה על כל מעסיק חובה להפריש לעובד הפרשות לפנסיה, בהעלאה הדרגתית, עד לשיעור מירבי של 12% משכר החודשי. חל משנת 2017 והלאה השיעור המירבי עלה ל –  בחודש 12.5% משכר החודשי.
 • עזרת צד ג' לעבר ולעתיד – עזרת צד ג' לעבר יש להוכיח בראיות כגון עזרת בני משפחה שזכאים לפיצוי בגין עזרה נחוצה וחיונית החורגת בהרבה מהעזרה הרגילה שמעניקים בני המשפחה ואת עזרת צד ג' לעתיד יש להוכיח בעזרה חוות דעת המעידה על הצורך והיקף העזרה שיצטרך הנפגע.

   

 • הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד – לעבר אפשר להוכיח באמצעות קבלות והמלצות רופא ולעתיד יש להוכיח בעזרה חוות דעת המעידה על הצורך והיקף ההוצאות שיצטרך להוציא הנפגע. חשוב לזכור, יפסקו רק הוצאות שאינן מכוסות על ידי קופת חולים ו/או המוסד לביטוח לאומי כגון טיפולים פסיכיאטרים.
 • הוצאות נסיעה לעבר ולעתיד –  לעבר אפשר להוכיח באמצעות קבלות ולעתיד יש להוכיח את היקף ההוצאות עודפות שיצטרך להוציא הנפגע עבור הנסיעות. חשוב לזכור, בתאונות עבודהלא יפסקו הוצאות המכוסות על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין – בנוסף על ראשי הנזק שנסקרו למעלה, בית המשפט מוסיף לפיצויי שנפסק לטובת הנפגע את הוצאות המשפט והוצאות שכר טרחת עורך דין שנע בין 11% לבין 13% לאחר הגשת התביעה בבית המשפט.

במקרים בהם הנפגע מקבל תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי בגין התאונה, יש לנקות שווי הקצבאות מסך הפיצויים שלהם זכאי הנפגע. במקרים בהם סך תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי גבוה מסך הנזק, אזי התביעה "נבלעת" והנפגע לא יזכה בפיצויים מהמבטחת – חברת הביטוח. קיים חריג שתקף כאשר מדובר בתאונה שמוגדרת "תאונת עבודה" ובתנאי שהתאונה ארעה לא ברכבו של המעסיק אלא ברכבו הפרטי של הנפגע. במקרה זה, במידה והוגשה תביעה נגד צד ג' – המבטחת, הנפגע יהיה זכאי לפיצוי של 25% מגובה הפיצוי שייפסק ע"י בית המשפט גם במידה והפיצוי שנפסק ע"י בהמ"ש קטן מתגמולי הביטוח הלאומי. תנאי נוסף לקיום החריג וקבלת הפיצוי הוא חובה על המבוטח להודיע למוסד לביטוח לאומי בדואר רשום על הגשת תביעה כנגד צד ג' – המבטחת.

חשוב לזכור, מטרתו העיקרית של חוק הפלת"ד היא מתן מענה סוציאלי, לכמעט, כל אדם שנפגע בתאונת דרכים הן כהולך רגל והן כנהג או נוסע ברכב ממונע. אך יחד עם זאת, כמו כל חוק, גם חוק הפלת"ד הינו חוק סבוך ומלא סעיפים ותתי סעיפים (בנוסף על חוקים נוספים כגון חוק הביטוח הלאומי), ולכן מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום בכדי לקבל את מלוא הפיצויים המגיעים לכם.

למה משרדנו?
למשרדנו ניסיון מעל 10 שנים בניהול תיקי תאונות דרכים, משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם מומחים רפואיים מתחומים שונים וכבר בשלב הראשוני, מסמכים רפואיים של הלקוח נשלחים לבדיקת מומחה מטעם המשרד. משרדנו מציע שירותי עורך דין תאונות דרכים בצפון וחיפה, עורך דין בעל תואר שני במשפטים במסלול התמחות בנזיקין. 

קישורים חיוניים

סדר פעולות בטיפול תיק הלקוח

1
2
3
4
פגישת
ייעוץ חינם
בדיקת התיק ע"י מומחים מטעם המשרד
הגשת
תביעה
קבלת פיצוי מקסימאלי
בזמן הקצר ביותר

!צריך עזרה וייעוץ משפטי? רק עורך דין איתן זבולון

!דואגים למימוש הזכויות שלך

השאירו פרטים וקבלו פגישת ייעוץ ואבחון בחינם