ירושה וצוואה

סעיף 1 לחוק הירושה, תשכ"ה – 1965 (להלן: "חוק הירושה") קובע שבמות האדם עובר עזבונו ליורשיו על פי דין או לזוכים על פי הצוואה במידה וישנם. המושג עזבון, הוא מושג כללי לכלל הנכסים שהותיר המנוח ולרבות כספים, רכוש, נדל"ן, מניות וכל זכות אחרת שלה היה זכאי המנוח. משרדנו מציע שירותי עורך דין לענייני ירושה בחיפה והצפון, עורך דין בעל נסיון רב בתחום הירושות והצוואות.

סעיף 2 לחוק הירושה קובע שבמידה והמנוח השאיר אחריו צוואה על פי דין, זכות הזוכים על פי צוואה עדיפה על זכותם של יורשים על פי דין. כלומר, במידה ומנוח ערך צוואה כדין וניתן צו קיום צוואה, היורשים על פי צוואה ירשו את עזבונו של המנוח, כאמור בצוואה, וליורשים על פי דין לא תהא זכות בחלק המצווה לזוכים ע"פ צוואה.

עורך דין ירושה וצוואה בחיפה

סעיף 10 – מפרט מיהם יורשים על פי דין

 1. מי שהיה במות המוריש בן-זוגו;
 2. ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם (בחוק זה – קרובי המוריש);

חשוב לציין, הסעיף מונה שלוש דורות של יורשים פוטנציאליים בסדר יורד: קודם ילדי המוריש וצאצאיהם, אחריהם הוריו וצאצאיהם ובסוף הורי הוריו וצאצאיהם. במידה ולמוריש/מנוח לא נמצאו יורשים (במקרה של מנוח ערירי) אזי ובכפוף לאמור בסעיף 17 לחוק הירושה, היורשת היא המדינה.      

סעיף 11 – מפרט את זכות הירושה של בן – זוג:

 • בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים, השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון :
 1. אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים – חצי;
 2. אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים – שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעיזבון, ייטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון.
 • אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים בסעיף קטן (א), יורש בן הזוג את העזבון כולו.
 • המגיע לבן-זוג על פי עילה הנובעת מקשר האישות, ובכלל זה מה שאשה מקבלת על פי כתובה, ינוכה מחלקו בעיזבון; הוראה זו לא תחול על מה שמגיע לבן זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק, ואינה באה לפגוע בזכותו של בן-זוג לקבל מן העזבון מה שהמוריש קיבל לרגל הנישואין על מנת להחזירו כשיפקעו.

חשוב לציין, החלק של האישה בעיזבון מחושב רק על סמך זכותו של בן הזכות ללא כל קשר לחלקה של האישה בפועל. להלן דוגמה להמחשה: לבני הזוג ישנה דירה וזכויות בה מתחלקות שווה בשווה בין בני הזוג, 1/2 מהדירה של האישה ו- 1/2 של הדירה של בן הזוג שנפטר. במקרה זה החצי של האישה נשאר בבעלותה ומהחצי של בן הזוג שנפטר האישה יורשת מחצית מהזכויות, לפחות, כך שבפועל לאישה הבעלות בדירה תהא 3/4 מהזכויות, לאחר מתן צו ירושה.

מתי יש לבקש צו ירושה ומתי יש לבקש צו קיום צוואה. ההבחנה היא די פשוטה, עת בה המנוח לא השאיר אחריו כל צוואה או הוראה המפרטת את רצונו, בדבר מה ייעשה ברכושו שיותיר לאחר פטירתו אזי, על היורש להגיש בקשה לצו ירושה עפ”י דין באמצעות עורך דין. לצורך כך  משרדנו מציע שירותי עורך דין לענייני ירושה בחיפה והצפון. 

עורך דין צוואה וירושה בחיפה

סוגי צוואות בחוק הירושה:

 1. סעיף 19 – צוואה בכתב יד. צוואה כתובה בכתב ידו של המצווה ללא עדים או עורך דין. ניתנת לביטול ע"י המצווה.
 2. סעיף 20 – הצוואה נחתמת בנוכחות שני עדים (במקרה זה, גם המוריש וגם עורך הדין יכולים לערוך צוואה), ניתנת לביטול ע"י המצווה.
 3. סעיף 22 – הצוואה נערכת על ידי המוריש ונחתמת בפני נציג הרשות (שופט, רשם ירושה), ניתנת לביטול ע"י המצווה.
 4. סעיף 8א – צוואות הדדיות (צוואות מסתמכות אחת על השנייה), החוק מגביל את ביטולן.
 5. סעיף 23 – צוואה בעל פה (תוכן צוואה נרשם ונחתם על ידי שני עדים שנמצאים ליד מוריש בעת מותו ומופקדים לרשם הירושה).

חשוב לזכור, ככל ונעשתה צוואה (עדיפות לצוואה בפני עדים או בפני נציג רשות), מומלץ להפקידה אצל רשם לענייני ירושה באזור מגוריו וזאת מפני שעצם הפקדת הצוואה תהווה ראיה לאמיתות תוכנה.

למרות זכות הירושה של היורשים על פי דין או הזוכים על פי הצוואה, סעיף 56 לחוק הירושה קובע זכות למזונות מעיזבון בלשון זו:

הניח המוריש בן-זוג, ילדים או הורים והם זקוקים למזונות, זכאים הם למזונות מן העזבון לפי הוראות פרק זה, בין בירושה על פי דין ובין בירושה על פי צוואה.

כלומר, אלמנתו, ילדיו הנכים והוריו של המוריש שהיו תלויים בו וסמוכים על שולחנו, יהיו זכאים למזונות מעיזבונו בהגבלות ותנאים המפורטים בסעיף 57 לחוק הירושה.

החרגת כספים שיש לשלם מכוח חוזה ביטוח ממסת העיזבון:

סעיף 147 לחוק הירושה – סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון.

החוק קובע שלא כל הכספים וזכויות שהשאיר אחריו המנוח הם ברי ירושה וישנם כספים ותשלומים שהם מחוץ לעיזבון. העיקרון נקבע בסעיף 147 לחוק הירושה שמוציא מתחולת העיזבון כספים וזכויות מסוימות, כגון קופות גמל, של המוריש ממסת העיזבון וקובע שדין תשלומים על פי ביטוח וכו' אינם בגדר העיזבון. היקף הכספים מכוח סעיף 147  עשוי להיות משמעותי ביותר ואף להוות את מירב הכספים שהותיר אחריו המוריש.

מדובר בהוראה המסדירה את המשאבים שהינם נכסים שלא נכללים במסת העיזבון, אשר עליהם לא חלים דיני ירושה החלים על נכסי העיזבון. החלוקה של הכספים לא נעשית בהתאם לכללים בחוק הירושה והם אינם מתחלקים בין היורשים, אלא, הם משולמים למוטב בהתאם להוראה שנתן המיטיב/מוריש בעודו בחיים. באותה מידה, מיטיב יכול לתת הוראה שהכספים בקופת גמל ישלמו ליורשים, שאז כספים אלו יכללו במסת העיזבון.

להלן פירוט של כספים ותשלומים שאינם בגדר העיזבון:

קופת גמל – בהיעדר התניה מפורשת שכספים שבקופת גמל ישולמו ליורשים על פי דין, לא יכללו כספים אלה בין נכסי העיזבון וישולמו למוטב/ים שרשומים בפוליסה.

ביטוח חיים – תשלומים מכוחו של חוזה ביטוח חיים שמתקבלים עקב מותו של מוריש, אינם נכללים בעיזבון ובמידה ומוריש השאיר חובות, אין נושיו רשאים להיפרע מכספים המתקבלים מכוח ביטוח חיים.

פיצויי פיטורין – סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 מחריג את כספי פיצויי פיטורין ממסת העיזבון וקובע כי אם העובד נפטר, ישלם המעביד לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו. 

קרן השלמות –  דין הכספים שבקרן השלמות הוא אותו דין החל על קופת גמל  בהיעדר התניה מפורשת שכספים שבקרן השתלמות ישולמו ליורשים על פי דין, לא יכללו כספים אלה בין נכסי העיזבון וישולמו למוטב/ים .

פירעון הלוואת משכנתא:
התנאי שמעמידים הבנקים לנוטלי משכנתא הוא רכישת ביטוח משכנתא המורכב מביטוח חיים וביטוח מבנה. מטרתו של הביטוח היא להבטיח שהבנק יקבל את יתרת הלוואת המשכנתא במקרה של מות הלווה. במקרה של מות האדם שקיבל את המשכנתא, החברה המבטחת חייבת לשלם את מלוא חוב המשכנתא לבנק. אם סכום הפיצוי הביטוחי גדול מיתרת המשכנתא, אזי הכסף שנותר לאחר החזר ההלוואה לבנק מועבר ליורשים.

למה משרדנו?
למשרדנו ניסיון מעל 10 שנים בניהול תיקי עזבונות, פדיון כספים והתנהלות מול חברות הביטוח, בדגש על התנהלות שקופה ורציפה עם הלקוח. משרדנו מציע שירותי עורך דין לענייני ירושה בחיפה והצפון, עורך דין בעל נסיון רב בתחום הירושות והצוואות.

קישורים חיוניים

סדר פעולות בטיפול תיק הלקוח

1
2
3
4
פגישת
ייעוץ חינם
בדיקת התיק ע"י מומחים מטעם המשרד
הגשת
תביעה
קבלת פיצוי מקסימאלי
בזמן הקצר ביותר

!צריך עזרה וייעוץ משפטי? רק עורך דין איתן זבולון

!דואגים למימוש הזכויות שלך

השאירו פרטים וקבלו פגישת ייעוץ ואבחון בחינם