ייפוי כוח מתמשך

מה זה אפוטרופסות מבחינה חוקית: מוסד האפוטרופסות נועד למנוע מצבים שבהם אנשים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם יישארו ללא הגנה. בית המשפט ממנה אפוטרופוס במקרה הצורך. בנוסף לכך, מי שנמצא בתפקוד מלא יכול להיערך מבעוד מועד למצב עתידי שבו לא יוכל לקבל החלטות ע"י מתן ייפוי כוח מתמשך לאדם אחר, ואף לתת הנחיות מקדימות לאפוטרופוס עתידי. לצורך כך, רק עורך דין לייפוי כוח מתמשך שהוסמך ע"י  האפוטרופוס הכללי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך כדין.

מהו ייפוי כוח מתמשך מכוח מסעיף 32 רבתי לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962:

ייפוי כוח מתמשך – כלי תכנון עתידי שבמסגרתו מחליט אדם מי ינהל את ענייניו בעודו בחיים, כשהוא עצמו כבר לא יהיה מסוגל לעשות זאת. זהו כלי הסכמי בלא צורך לערב את בית המשפט והוא יכול להיות כללי לחלוטין או ספציפי למצב מסוים או פעולה מסוימת. 

הצדדים בייפוי הכוח המתמשך

 • הממנה – מי שעורך את ייפוי הכוח, צריך להיות בגיר (מעל גיל 18) ובעל כשירות (מי שמסוגל להבין את המשמעות על מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו).
 • מיופה הכוח – זה שהממנה החליט שיהיה מיופה הכוח כשהוא לא יוכל לדאוג לענייניו יותר.
 • עורך דין – עורך את ייפוי הכוח. ייפוי כוח מתמשך יכול להיערך רק בפני עורך דין שעבר הכשרה מתאימה מטעם האפוטרופוס הכללי.
 • אדם מיודע – לממנה יש אפשרות לקבוע בייפוי כוח מתמשך אדם נוסף שהוא כמו "זוג עיניים" שבודק שמיופה הכוח פועל על פי הוראות מקדימות שניתנו ע"י הממנה. יכול להיות אדם אחד או יותר ולא יכול להיות קרוב משפחה אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב משפחה של הממנה. מיודע רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות ופעולות.
 • בית המשפט – כמו אדם מיודע, אין חובה שייכלל בייפוי כוח מתמשך.
 • משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי – אחראי על יישום הוראות החוק.
תביעות ביטוח לאומי

מה כולל ייפוי כוח מתמשך?

 • פרטי הממנה.
 • פרטי מיופה הכוח.
 • לגבי איזה עניינים יחול ייפוי הכוח:

א. כל העניינים הרוכשים.
ב. על העניינים האישיים (לא כולל רפואי).
ג. כל העניינים הרפואיים.

 • מתי נכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף:

א. כשהממנה יחדל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.
ב. כשהממנה קובע, הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך את הדרך שבה ייקבע כי הוא אינו מסוגל להבין בדבר (למשל ע"י הרופא המטפל).
ג. אם הממנה לא קבע מתי ייפוי כוח מתמשך יכנס לתוקף, ברירת המחדל היא הגשת חוות דעת מומחה שעל פיה הממנה אינו מסוגל להבין בדבר.
ד. מי שלא יכול לקבוע מתי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף הוא מיופה הכוח.

ייפוי כוח מתמשך

הנחיות מקדימות

 • לא חובה שהנחיות מקדימות יעוגנו בייפוי הכוח המתמשך.
 • הנחיות מקדימות מבהירות את "רוח" ייפוי הכוח המתמשך ורצון הממנה.
 • הנחיות מקדימות נותנות קווים מנחים למיופה הכוח כיצד לפעול בנוגע לנושאים אליהן הן מתייחסות.

השלבים בייפוי הכוח המתמשך

 • עריכה וחתימה – שלב של חתימה בפני עורך דין מוסמך.
 • הפקדה – במשרדי האפוטרופוס הכללי.
 • כניסה לתוקף – כשהממנה מפסיק להבין, מודיעים לאפוטרופוס הכללי וייפוי כוח נכנס לתוקף.
 • פקיעה או ביטול – חשוב לזכור, שאין כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך כדי לשלול את כשרותו המשפטית של האדם.

מה יכול לעשות מיופה כוח כאשר ייפוי כוח מתמשך מופעל

 • הכלל – מיופה הכוח מוסמך לקבל בשם הממנה כל החלטה בקשר לעניינים בייפוי הכוח שאותה הממנה היה מוסמך לקבל.
 • החלטות שמיופה הכוח לא יכול לקבל הן: המרת דת, מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ, החלטות ו/או פעולות שהיה הממנה מוסמך לעשות בשמו של אדם אחר, להשתתף במקומות בבחירות ולערוך במקומו צוואה.

פעולות שאפשר לבצע רק עם הסמכה מפורשת בייפוי הכוח המתמשך

 • תרומות – למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום שצוין בו ועד לסכום, מצטבר, של 100,000 ₪.
 • מתנות – למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום שצוין בו ועד לסכום, מצטבר, של 100,000 ₪.
 • הלוואות – רק למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ועד לסכום, מצטבר, של 100,000 ₪.
 • פעולות משפטית – ששווין הכולל עולה על 100,000 ₪ ואינו עולה על 500,000 ₪.
 • ביצוע פעולות במוצר הפנסיוני (לא משיכה).

פעולות שלא ניתן לבצע אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש

 • איסור פעולות במוצר הפנסיוני – הגשת בקשה לקבלת קצבה בגיל הפרישה, משיכת כספים מקרן השתלמות וכספים מקופת גמל בניגוד להוראות סעיף 23 לחוק פיקוח.
 • עסקת מקרקעין למעט השכרה לתקופה שלא עולה על חמש שנים.
 • מתנות מעל 100,000 ₪.
 • פעולות כספיות בסכומים גבוהים.

דרכי פעולה של מיופה הכוח

 • שמירה על כבודו של הממנה.
 • שמירה על פרטיותו של הממנה.
 • להבטיח את עצמאות הממנה (עד כמה שאפשר בנסיבות המקרה).
 • שמירה על ערכים תרבותיים ודתיים.
 • שמירת קשר עם המשפחה.

מדרג של דרך קבלת החלטות לפיו מיופה הכוח יקבל החלטות

 • בהתאם להנחיות המקדימות.
 • בהיעדר הנחיות – בהתאם לרצונו העכשווי של הממנה.
 • אם לא ניתן לברר דעתו – התחקות אחר רצונו של הממנה.
 • אם לא ניתן לעמוד על רצונו – בהתאם לטובת הממנה.

פקיעת ייפוי כוח מתמשך

 • בהתאם לתנאים בייפוי כוח עצמו.
 • פטירה (ממנה או מיופה הכוח).
 • מיופה הכוח כבר לא כשיר או לא רוצה.
 • מיופה הכוח היה בן זוגו של הממנה והם נפרדו. חריג, אם הממנה נתן הנחיה כזאת בעת העריכה.

ביטול ייפוי הכוח

 • הודעה בכתב של הממנה לאפוטרופוס הכללי ולמיופה הכוח. במידה והממנה התחרט, רשאי לחזור בו רק באישור בית המשפט.
 • הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי גם אם יבטל, כשלא יהיה בעל כשירות משפטית, ייפוי הכוח יישאר בתוקף.

ביטול ייפוי הכוח על ידי בית המשפט

 • מיופה הכוח לא מפעיל את הסמכויות כראוי – פגיעה בממנה.
 • ייפוי כוח מתמשך ניתן כתוצאה ממרמה.
 • ייפוי הכוח לא מספיק – הממנה צריך אפוטרופוס.

  למה משרדנו?

  למשרדנו ניסיון רב בעריכת ייפויי כוח מתמשכים. משרדנו נותן מענה של עורך דין לייפוי כוח מתמשך שהוסמך כדין ע"י האפוטרופוס הכללי. 

קישורים חיוניים

סדר פעולות בטיפול תיק הלקוח

1
2
3
4
פגישת
ייעוץ חינם
בדיקת התיק ע"י מומחים מטעם המשרד
הגשת
תביעה
קבלת פיצוי מקסימאלי
בזמן הקצר ביותר

!צריך עזרה וייעוץ משפטי? רק עורך דין איתן זבולון

!דואגים למימוש הזכויות שלך

השאירו פרטים וקבלו פגישת ייעוץ ואבחון בחינם